НВО 7 клас

                                Дати за  провеждане на изпитите

                 от националното външно оценяване VІІ клас

 • Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

 • Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

 • Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2023 г., начало 09,00 часа

            Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII  

01.02. – 16.02.2024 г.

 
 

  Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите

                                    за приемане на ученици в VIII клас, както следва:

 • Изобразително изкуство – 24.06.2024 г.

 • Музика – 25.06.2024 г.

 • Музика и физическо възпитание и спорт – 25 – 26.06.2024 г.

 • Физическо възпитание и спорт – 26 – 27.06.2024 г.    

Паралелки, за които е необходима оценка от изпит за проверка на способностите има в следните училища:

 • изобразително изкуство: 140. СУ, 51. СУ, 162 ОбУ, 144. СУ, НСУ „София“ и ПГИИ „Николай Райнов“

 • музика: 144. СУ

 • музика и физическо възпитание и спорт: 144. СУ

 • физическо възпитание и спорт: 132. СУ и 28. СУ

             График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите

                     за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас

                                                 Дейност

Срок

 

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.

21 – 31 май 2024 г.

Определяне на началния час на съответния изпит за проверка на способностите и публикуване на информация за часа и мястото на провеждането му

до три дни преди

провеждане на съответния изпит

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпитите за проверка на способностите. Предоставяне на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите

до 17 юни 2024 г.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 02 юли 2024 г.