Меден кошер

Група за занимания по интереси
Читателски клуб"Меден кошер"
учебна 2020/2021 година

Ръководител: Силвия Ценова

               Читателски клуб „Меден кошер” е инициатива с опознавателна насоченост, както и придобиване на умения в сферата на литературното четене като: четене с разбиране, действен и художествен устен преразказ, критичен анализ. Клубът има за цел, да приобщи ученици от начален етап на обучение (1 – 4 клас) в една мини-общност с конкретна идея, а именно насърчаване на интересът към книгата като средство за информация, обогатяваща не само знания, но и когнитивни умения. Целта е, да се създадат и развият у учениците умения да подбират книгите, които да четат и да анализират вече прочетеното. Да добият един усет за критично анализиране на текст и илюстрации. И не на последно място – създаване на трайни навици на четене и използване на книгата, като информационен източник и стимул за развиване на въображението.

Проектът предвижда съвместна работа с родители и ученици от други класове и паралелки, за по-добър обмен и предаване на информация, посредством отворени дискусии между тях. Активното литературно четене – поотделно и в група – ще повиши четивната способност  у учениците, както и общата им функционална грамотност. Те ще развият комуникативни умения и такива за работа в екип.