Меден кошер

Група за занимания по интереси
Читателски клуб"Меден кошер"
учебна 2020/2021 година

Ръководител: Силвия Ценова

               Читателски клуб „Меден кошер” е инициатива с опознавателна насоченост, както и придобиване на умения в сферата на литературното четене като: четене с разбиране, действен и художествен устен преразказ, критичен анализ. Клубът има за цел, да приобщи ученици от начален етап на обучение (1 – 4 клас) в една мини-общност с конкретна идея, а именно насърчаване на интересът към книгата като средство за информация, обогатяваща не само знания, но и когнитивни умения. Целта е, да се създадат и развият у учениците умения да подбират книгите, които да четат и да анализират вече прочетеното. Да добият един усет за критично анализиране на текст и илюстрации. И не на последно място – създаване на трайни навици на четене и използване на книгата, като информационен източник и стимул за развиване на въображението.

Проектът предвижда съвместна работа с родители и ученици от други класове и паралелки, за по-добър обмен и предаване на информация, посредством отворени дискусии между тях. Активното литературно четене – поотделно и в група – ще повиши четивната способност  у учениците, както и общата им функционална грамотност. Те ще развият комуникативни умения и такива за работа в екип.

 

Целите на извънкласните занимания на групата:
 1. Участниците в групата, да разберат важността на книгата, не само като задължително четиво, но и като нещо забавно, което разказва истории – весели, фантастични, понякога страшни.
 2. Създаване на умения за извличане на информация от книгата и възприемането й не само като задължително четиво, но и като приключение, забавление, опознаване на заобикалящият го свят.
 3. Прочит и анализ/дискусия на заглавия като „Малкият принц“, „Алиса в страната на чудесата“, „Томте Туметот“ , литературни произведения с екологична насоченост, въвеждащи детето-четец в ситуации от заобикалящият го свят, посредством метафори или паралелни приказни светове, в подкрепа на екологичното възпитание.
 4. Запознаване със заглавия – разкази и приказки като „Елмър“ и „Мортина“, които разказват за различията и как да ги приемаме и да бъдем толерантни и емпатични
 5. Акцентиране върху илюстрации на известни детски произведения и опит за създаване на своя собствена илюстрация към прочетена история.
 6. Организиране на изложби на илюстрации на участниците в групата.
 7. Усвояване на умения за писане на приказка или как да си създадем герой на приказка.
 8. Създаване на анкети за подбор на книга според критерии на участниците в групата.
 9. Запознаване с енциклопедични издания, списания и комикси.
 10. Тематични часове свързани с обичаи и различни култури.
 11. Обмен на знания под формата на дискусии с участниците вътре в групата.
 12. Възприемане на четенето не като задължение, а като възпитание.

Извадка от проведената между участниците анкета в google disc

с тема „Какво е за теб книгата?“

Графична извадка в проценти от отговорите на въпросите

Опит за илюстрация по книга – на открито!

Приказки написани от участниците в групата

Илюстрации на тема „Нарисувай ми овца!“ по „Малкият принц“

Литературно четене по роли