ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 е финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

 

Линк към платформата  https://oud.mon.bg/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

  • модернизиране на методите и средствата за обучение;

  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

През учебната 2019/2020 година се реализира Дейност 2 по проекта: Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ.

За изграждане на модерна защитена образователна среда 199 училище получи дисплей за визуализация на интерактивно съдържание в учебните часове.

Към училището има създадена една група за повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности в изпълнение на Дейност 6 .

Учениците от групата “ В света на компютрите“ провеждаха занятията под ръководството на своя ръководител – госпожа Бешкова.

С работа на групата може да се запознаете тук

През учебната 2020/2021 година учениците от група за извънкласна дейност „Аз в света на компютрите“  продължават да  повишават своите  дигитална компетентност и умения.