Творческо писане

Група за занимания по интереси "Творческо писане"
учебна 2020/2021 година

Ръководител: доцент Йоанна Кирилова

Чрез творческо преподаване и развитие на индивидуалността и заложбите, заниманието «Творческо писане» ще подкрепи и  ще подпомогне усилията на всяко дете да израсне като нравствена и толерантна личност с изразено гражданско съзнание и поведение. 

Целите на групата са:

  • Поетапно въвеждане на иновативни педагогически практики за повишаване функционалната грамотност на учениците с цел успешна професионална и житейска реализация“.

  • Развитие на интелектуалните способности на учениците в бързо променящотото се общество: да мислят логически и да вземат творчески решения.

  • Развитие на уменията на учениците за комуникация чрез използване на вербални, писмени, символни и графични форми на представяне на информация.

  • Формиране на отношение към изкуството

  • Формиране на познавателни и практически умения – избор, разпознаване, сравнение, естетически критерии, дефиниране, използване на достъпни източници на информация, групиране на избрана основа, др.

 

Модулите в учебните занимания по предмета „Творческо писане“ се развиват в два аспекта. Първият е свързан с усвояване на терминология и понятия от съответните области, както и с овладяване на методи за изследване и изучаване на материалното и нематериално културно наследство. Вторият е насочен към създаване на интереси и положително отношение у учениците към изследователската работа, към хуманитарните науки и изкуството.