Творческо писане

Група за занимания по интереси "Творческо писане"
учебна 2020/2021 година

Ръководител: доцент Йоанна Кирилова

Чрез творческо преподаване и развитие на индивидуалността и заложбите, заниманието «Творческо писане» ще подкрепи и  ще подпомогне усилията на всяко дете да израсне като нравствена и толерантна личност с изразено гражданско съзнание и поведение. 

Целите на групата са:

  • Поетапно въвеждане на иновативни педагогически практики за повишаване функционалната грамотност на учениците с цел успешна професионална и житейска реализация“.

  • Развитие на интелектуалните способности на учениците в бързо променящотото се общество: да мислят логически и да вземат творчески решения.

  • Развитие на уменията на учениците за комуникация чрез използване на вербални, писмени, символни и графични форми на представяне на информация.

  • Формиране на отношение към изкуството

  • Формиране на познавателни и практически умения – избор, разпознаване, сравнение, естетически критерии, дефиниране, използване на достъпни източници на информация, групиране на избрана основа, др.

 

Модулите в учебните занимания по предмета „Творческо писане“ се развиват в два аспекта. Първият е свързан с усвояване на терминология и понятия от съответните области, както и с овладяване на методи за изследване и изучаване на материалното и нематериално културно наследство. Вторият е насочен към създаване на интереси и положително отношение у учениците към изследователската работа, към хуманитарните науки и изкуството.

Приключиха часовете по програмата „Творческо писане“ на учениците от 199 ОУ „Св. Апостол Йоан Богослов“. Заниманията преминаха при изключителен интерес и активно творческо участие от страна на учениците.  Участниците в групата видимо успяха да развият както своите индивидуални творчески способности, така и комуникативните си възможности. Развиха уменията си да представят информация чрез използване на вербални, писмени, символни и графични форми.

Благодарение на заниманията по проекта учениците:

  • доизградиха своето отношение към изкуството;

  • формираха познавателни и практически умения – избор, разпознаване, сравнение, естетически критерии, дефиниране, използване на достъпни източници на информация, групиране на избрана основа и др.

Категорично бяха постигнати очакваните  резултати, а именно:
чрез творческо преподаване и развитие на индивидуалността и заложбите, заниманието „Творческо писане“ подкрепи и подпомогна усилията на участниците в групата да израснат като нравствени и толерантни личности с изразено гражданско съзнание и поведение.

***

 

Публичните изяви на учениците от групата Творческо писане, организирана по проекта Подкрепа за успех се проведоха при проявен интерес от страна на техните съученици и учители.

  • На тях участниците доказаха на съучениците си колко важно е изразителното четене при представяне на дадет текст – независимо свой или чужд.

  • Всеки от участниците представи пред публика откъс от свой авторски текст, като темите бяха изключително разнообразни – за важността на семейството, за проявената упоритост при търсене на истината, за отговорността пред другите и пред себе си, за спасяване на човечеството чрез посочване на собствените му грешки и недостатъци.

Създадените от учениците текстове доказаха, че въпреки крехката си възраст те умеят да разсъждават и да открояват стойностното в живота на отделния индивид и на общността.

 

***

На тържеството по случай приключването на учебната година директорът на училището –

г-жа М. Стоянова – връчи грамоти на най-активните участници 

в групата за занимания по интереси „Творческо писане“.

***

Да участвам в групата „Творческо писане“, е едно от най-добрите решения, които съм вземал.  С нетърпение и удоволствие следях развитието на сюжетите в историите на приятелите си.  Всички се подкрепяхме взаимно и се радвам, че никой не се отказа от участието си в групата.

 

Кристиън Георгиев, VI а клас

***

 В  групата по творческо писане ми хареса това, че госпожа Кирилова е мила, търпелива и добра с нас, като ни дава свобода да пишем това, което ни  харесва. Тя ни дава съвети относно нашите истории, помага ни да ги редактираме при нужда.  Имаме правото да избираме дали да пишем в тетрадка, или онлайн.

Чрез участието си в тази група аз научих как правилно да напиша преразказ, разказ или стихотворение, са направя описание на природна картина или да подсиля чувствата на своите герои.

 

Рая Негрова,  VI а клас