Сред мъдростта на българските пословици и поговорки

Група за занимания по интереси

"Сред мъдростта на българските пословици и поговорки"
2019/2020 учебна година

Ръководител: доцент Йоанна Кирилова

Успешно приключиха заниманията на учениците от групата Сред мъдростта на българските пословици и поговорки, провежани по програмата Занимания по интереси. Участниците – ученици от пети клас, с интерес се включиха в проучването на българското словно богатство – пословици и поговорки. Те чуха за първи път и се научиха да употребяват в подходящ контекст голям набор от български паремии. С любопитство сравняваха българските варианти със семантичните им съответствия на сръбски, руски и английски език. Със свои рисунки визуализираха виждането си за смисъла на любима своя паремия

 Включиха се в игри състезания по възстановяване на оригиналния словоред на конкретни пословици. В процеса на работата децата създаваха свои текстове, в които като финал е зададена българска пословица.

 Постигнати бяха поставените в началото на работата цели –  обогатяване на общата култура на учениците, създаване на съзнание за общо минало, за опазване на българското културно наследство.