История

199 Основно училище  “Свети Апостол Йоан Богослов” е на едносменен режим с организирана целодневна подготовка за учениците от 1. до 4. клас. За учениците от 5. до 7. клас при изявено желание от тяхна страна и необходимия брой ученици ще бъде организиран целодневен режим на  обучение.

              Училището разполага с модерна материално – техническа база, състояща се от два отделни корпуса за начален и прогимназиален етап, многофункционален физкултурен салон, училищен бюфет и ученически стол, учебни кабинети по всички предмети, два компютърни кабинета и учебен кабинет с интерактивна дъска. Всички учебни стаи са оборудвани с мултимедия и интернет.

              Училището е със свой облик и стил на работа, с доказани успехи,  постигнати от учениците и техните учители. Много са наградите, получени на общински, градски, областни състезания, олимпиади, конкурси и други изяви.

              В подготвителна група и началния етап целта е формиране на любов към познанието у децата, като им се предоставят всички възможности за изявяване на техните заложби и наклонности.

             В прогимназиален етап се работи за развитие на самостоятелност, креативност, отговорност, формиране на мотивация за учебна дейност за постигане на много добри познания при изучаваните учебни предмети.

              През последните години в училището е организирано ранно чуждоезиково обучение  по английски език от 1 клас. Всички паралелки от 1. до 4. клас имат часове по хореография.

Училището активно участва в Проекти и Национални програми на МОН и Столична община.