Външно оценяване

 

Изпитите за външно оценяване в края на 4. клас

Български език и литература

Форматът е съвършено нов.

Изпитът се провежда, като първо учениците пишат текст под диктовка. Така се проверява в каква степен те владеят правописните правила, изучавани в 1. – 4. клас. Максималният брой точки за диктовката е 6, като всяка грешка се отчита еднократно.

След това учениците четат научнопопулярен или художествен текст. Към него са формулирани общо 11 въпроса и задачи: от тях 4 въпроса с избираем и 3 със свободен отговор, които проверяват доколко учениците разбират текста, умеят да извличат информация от него и да я интерпретират. Включени са 4 задачи за проверка на знанията за изречение, за думите като части на речта и за значението на думите.

Максималният брой точки за този компонент на теста е 14. За всеки правилен отговор на въпросите с избираем отговор ученикът получава по 1 точка (общо 4). Максималният брой точки на трите въпроса със свободен отговор и на четирите задачи за проверка на езиковите знания е 10, като те се разпределят в зависимост от сложността на въпросите и задачите.

Максималният брой точки е 20.

Всичко това ще намерите в новите помагала за за външно оценяване в 4. клас по БЕЛ.

Математика

В новия формат на теста за външно оценяване по математика в 4. клас броят на задачите е намален от 20 на 19. Първите 16 задачи, както досега, са с четири възможности за отговор, от които само един е правилен.

Новост са последните три задачи. Две от тях са със свободен отговор (кратък числов, символен или словесен), при които учениците трябва да запишат само резултата. Всяко вярно решение получава по 1 точка. Последната задача е за моделиране и изисква пълно и обосновано решение. За вярно пресметнати действия и верен отговор се получават 2 точки, а за правилно записано решение (с числен израз или с последователно пресметнати действия), независимо от точността на изчисленията, се дава 1 точка.

Максималният брой точки е 20.

 

Човекът и обществото

Броят на задачите по човекът и обществото е намален от 20 на 19. От тях 16 задачи, както и досега, са с избираем отговор. При тях учениците избират един от трите дадени отговора, като верен е само единият. При този тип задачи всеки правилен отговор се оценява с 1 точка.

Новост са трите задачи със свободен отговор, при които децата попълват важни факти и данни. При две от тях верният отговор се оценява с по 1 точка, а третата задача, която е от типа „за моделиране“, носи 2 точки и изисква самостоятелно мислене.

Максималният брой точки е 20.

 

Човекът и природата

Броят на задачите по човекът и природата е намален от 20 на 19. Включени са 16 въпроса с избираем отговор. При тях учениците избират един от трите дадени отговора. Всеки правилен отговор се оценява с 1 точка.

Новост са трите задачи със свободен отговор, при които четвъртокласниците посочват вярната информация. Две от задачите предполагат кратък свободен отговор и се оценяват с по 1 точка всяка. Задачата с разширен свободен отговор се оценява с 2 точки при посочване на две смислово различни правила.

Максималният брой точки е 20.

Тестове за ІV клас  2010g.zip

Тестове и верни отговори от външно оценяване от периода 2007-2009г. 4 kl