Всичко за приема след 7 клас

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Приемните изпити по български език и литература и математика са на 21.05.2018 г. и на 23.05.2018 г.

Те се провеждат в 199 ОУ, където се обучава ученикът в VII клас. 

Изпитите се състоят от два модула, като първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване по Наредба № 10.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления. 

И на двата изпита се пише със син химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

Заявления за приемен изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство и музика се подават от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. в 199 ОУ.

До 22.05.2018 г. се получават служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство и музика за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

От информационните кътове в училището и от сайта на РУО София-град можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.

Резултати от тестовете по български език и литература и по математика се обявяват до 06.06.2018 г.

Резултатите от изпитите за проверка на способностите се обявяват до 11.06.2018 г.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити: 13.06. -19.07.2018 г.

След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и свидетелство за основно образование, се подава заявление (по образец в училище-гнездо) за участие в първи етап на класиране в срок от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища. На сайта на РУО ще има информация кои са училищата-гнезда. Училището-гнездо може да се избере свободно – няма ограничения за райониране. 

Други документи, необходими при подаване на заявленията  за участие в първи етап на класиране:

• Оригинал на свидетелството за основно образование за сверяване;

• Оригинал на служебната бележка с оценките от изпитите за сверяване;

• Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстване по специалност от професии в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища и оригинал за сверяване. 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 04-06.07.2018 г. 

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (04-06.07.2018 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище от 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г.

За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си от училището, в което е приет.

След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места – 02.08.2018 г., следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.

За справки, консултации и допълнителна информация се обръщайте към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РУО София-град.

ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на ученика в VIII клас в училището, в което е приет, като подава следните документи:

• заявление до директора;

• оригинал на свидетелството за основно образование;

• оригинал на служебната бележка с оценките от изпитите;

• оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстване по специалност от професии в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Училища – гнезда

Със заповед на началника на РУО София-град са определени следните училища-гнезда за приемане на заявления на ученици за първо и трето класиране.

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г. 

Български език и литература

Критерии за оценка на преразказ с дидактическа задача

Математика

Тест, текст за преразказ и ключ с верните отговори за националното външно оценяване по български език и литература в 7. клас

БЕЛ.pdf (672,9 kB) 

Тест и ключ с верните отговори за националното външно оценяване по математика в 7. клас

математика.pdf (976,4 kB)

За добра подготовка може да посетите и следния сайт:

https://www.myschoolbel.info/7_Klas.html