Прием за 2018-2019 година

baner2 (1)

 

Наръчник за родители на първокласници

Наръчник за родители "Добре дошли в 5-и клас"

Иновативно Училище на България, наградено от Образователен сайт №1 - Уча.се

Списък  на  учениците  от   1 а   клас

Класен ръководител: Жулиета Бешкова

 

 

Аделина Стефанова Стефанова

 

Ангел Мариянов Георгиев

 

Андрей Николаев Горчов

 

Асен Богданов Ловрич

 

Боян Стоянов Чонев

 

Вероника Росенова Илиева 

 

Габриела Георгиева Георгиева

 

Гергана Светославова Серафимова

 

Дейвид  Димитров Митрев

 

Денислав Маринов Дойнов

 

Елена Цветанова Годова

 

Изабела Росенова Райкова

 

Йордан Викторов Йорданов

 

Калоян Галинов Тодоров

 

Калоян Панайотов Филев

 

Марио Николаев Арнаудов

 

Мария Ивайлова Иванова

 

Мартин Божидаров Маноилов

 

Михаела Михайлова Петрова

 

Оксана Рашова  Рашева

 

Станимир Йорданов Радков

 

Стефани Стефанова Александрова

Списък  на  учениците  от   1 б  клас

Класен ръководител: Рени Миланова

 

Име на ученика

Александра Светославова Бекетова

Александра Светославова Димитрова

Антон Ганчев Атанасов

Божидар Методиев Методиев

Божидара Деянова Добрева

Бойко Илиев Милованов

Борис  Бойков  Чаушев

Виктория  Петрова Петрова

Виктория Цветелинова Славчева

Гергана Александрова Иванова

Ева Антоанетова Николова

Ивета Светломирова Пожарлиева

Калоян Иванов Стоименов

Кристиян Венциславов Миланов

Кристиян Цветанов Цветанов

Мелита Ника 

Наталия Симеонова Вековска

Никол Димитрова Пешева

Никола Николаев Мишовски

Паолина Георгиева Горанова

Станислав Доброславов Митев

Цветелина Василева Стоименова

Списък  на  учениците  от  1 в   клас

Класен ръководител: Мария Савова

 

Име на ученика

 

Албена Теменужкова Петрова

Борис Мартин Софин

Даяна Атиа Мохамед Аттиа

Денис Манолов Викентиев

Денис  Мариов Николаев  

Елена Златкова Мечева

Елица Яворова Махмудова

Ерик Метин Юсеин

Илица Рашова Трайкова

Красимира Грозданова Николова

Мария Ангелова

Мартин Янков Стоянов

Мирослав Мирославов Пенин

Никол Тонева Трифонова

Николай Олег Алексеев

Огнян Петров Пашев 

Озан Гюлек Неджиб

Рая Красимирова Кралева

Рая Мартин Софин

Самуил Даниславов Жобичев

Симеон Цветомиров Любчов

Филип Георгиев Кунев

Цветелина Красимирова Илиева 

Списък на учениците, приети на второ класиране

в I клас за 2018/2019 учебна година

 

 

 

Вх. №

1.      

1251

2.      

1252

3.      

1254

4.      

1255

5.      

1256

6.      

1257

7.      

1258

8.      

1261

9.      

1263

10.  

1264

11.  

1269

12.  

1273Записване с оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група

на 12.06. и 13.06. 2018 година до 17.00 часа.

 

199   ОУ ОБЯВЯВА   20   СВОБОДНИ  МЕСТА 

ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ   

ПРИЕМ   В  ПЪРВИ КЛАС   

ЗА УЧЕБНАТА   2018/2019  ГОДИНА  

Заявления  за  участие  във  второ  класиране  се  подават
от  8.06.2018 година   до   11.06.2018 година.

Списъците  с  входящите  имена  на  приетите  ученици

на второ  класиране се  обявяват 

на 11.06.2018 година  в  18.00 часа.

           Съгласно Системата за прием на учениците в първи клас в общински училища на територията на столична община се приложи процедура на случайно избрани входящи номера на деца с равен брой точки от 4 група

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В І. КЛАС НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ 05.06.2018 ДО 17 ЧАСА НА 07.06. 2018г.

ЗАПИСВАНЕТО СТАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА/КЛАС.

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

 
 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 
 

Приета с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 1.03.2018 г.

 
 
РЕШЕНИЕ № 83 по Протокол № 48 на Столичния общински съвет от 22.02.2018 г.
 
 

За приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 43 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г., изм., бр. 77 от 26.09.2017 г.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Отменя Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

2. Приема Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 22.02.2018 г., Протокол № 48, точка 3 от дневния ред, по доклади №№ СОА18-ВК66-486/19.01.2018 г. и СОА18-ВК66-927/07.02.2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 
 

 

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
 
 

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 

1. С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.

2. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община включва дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график.

3. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се изготвя до края на първото тримесечие на всяка календарна година и се публикува на интернет страницата на Столична община и РУО София-град.

4. Водещият критерий, групите и допълнителните критерии, регламентирани в настоящата система се прилагат за всички общински училища на територията на Столична община, с изключение на училищата, в които има паралелки с разширено изучаване на хореография, изобразително изкуство, музика и др. Тези паралелки не могат да бъдат повече от 70 % от общия брой на паралелките в първи клас за съответното училище.

 
 

Раздел II.
ДЕЙНОСТИ

 
 

5. Кандидатстване

5.1. Директорите на общинските училища със заповед определят Училищна комисия /Комисията/, която приема заявления за прием в първи клас и извършва всички дейности по приема на учениците.

5.2. Родителите/настойникът на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община подават заявления /по образец – Приложение № 2/ в желаните от тях училища в срок, съгласно графика на дейностите по т. 2. В заявлението се посочва наличието на всички обстоятелства от Раздел III., т. 8.

5.3. Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, родителите/настойникът подават допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.

6. Класиране

6.1. Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите.

6.2. Класирането се извършва при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителите/настойника заявления и децата се разпределят по групите, посочени в Раздел III, т. 8 от настоящата Система.

6.3. Близнаци се класират заедно над утвърдения брой ученици в паралелката, ако поне един от тях е приет.

6.4. След всяко класиране, на видно място в сградата на училището и в сайта на училището Комисията предоставя информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни и регламент 679 от 2016 година на ЕС – вх. №, група и брой точки.

6.5. Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

6.6. Класирането на всички подали заявления се извършва последователно по реда на групите, посочени в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл., като първо се приемат децата от първа група.

6.7. Когато броят на децата в определена група в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл. надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат в зависимост от общия брой точки, получени от допълнителните критерии, посочени в раздел III., от т. 8.5 до т. 8.13 вкл.

7. Записване

7.1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

7.2. При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

7.3. Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства по Раздел III, т. 8 от настоящата Система. Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства. При необходимост Комисията може да изиска и оригинали на документи за сверяване на данните.

7.4. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

7.5. При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

7.6. Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година.

7.7. Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година.

 
 

Раздел III. КРИТЕРИИ

 
 

8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии.

Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи:

 
 

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ -за първа, втора, трета и четвърта групи
8.1.Първа група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Копие на удостоверение за раждане на детето.

8.2.

Втора група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/ настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.
8.3.Трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.
Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.
8.4.

Четвърта група – деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

 
 
 
 
За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в приложение № 3 на Системата, така и прилежащият район, използван за приема на по-голямото дете*
 

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

8.5.Дете с трайни увреждания над 50 % – 6 т.Копие от решение на ТЕЛК на детето.
8.6.Дете с двама починали родители – 5 т.Копия от Акт за смърт на родителите.
8.7.Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 22 т.Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1
от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.
8.8.Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т.Удостоверява се от училището.
8.9.Дете с един починал родител – 3 т.Копие от Акт за смърт на родителя
8.10.Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца – 5 т.Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.

8.11.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3 т.Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

8.12.

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището – 5 т.

/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/

Лична карта/за постоянен адрес/на родителя
Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

8.13.

В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.
 
 
 

Раздел IV. 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 

§ 1. Настоящата Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община отменя Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет.

 
 

§ 2. Системата се издава на основание чл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г. издадена от министъра на образованието и науката.

 
 

§ 3. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община влиза в сила в деня на обявяване решението на Столичен общински съвет за нейното приемане.

 
 

§ 4. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане „Семейството“ включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).“

 
 

§ 5. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс „Домакинство“ включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях.“

Приложение № 1

 
 

Г Р А Ф И К

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА

УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

СРОК

ДЕЙНОСТ

30.03.2018 г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием

на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на

училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците

на училището и на Столична община.

от 16.04.2018 г.

до 16.05.2018 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.
04.06.2018 г. в 17.00 ч.Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от 05.06.2018 г.

до 07.06.2018 г. вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.
07.06.2018 г. в 18.00 ч.Обявяване на свободните места за второ класиране.

от 08.06.2018 г.

до 11.06.2018 г. вкл. до 12.00 часа

Подаване на заявления за участие във второ класиране.
11.06.2018 г. в 18.00 ч.Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от 12.06.2018 г.

до 13.06.2018 г. вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.
13.06.2018 г. в 18.00 ч.Обявяване на свободните места за трето класиране.
от 14.06.2018 г.Попълване на свободните места след трето класиране.

от 20.06.2018 г.

до 14.09.2018 г. вкл.

Информацията за свободни места се публикува на интернет-страницата на

училището и РУО София-град

 

Прием за учебната 2018-2019 година

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

199 Основно училище обявява прием за учебната 2018-2019 година, както следва:

3 ПАРАЛЕЛКИ В ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК , ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ХОРЕОГРАФИЯ

3 паралелки по 22 деца 

Съгласно Закона за училищното и предучилищното образование, право да подадат заявление  за постъпване в първи клас имат родителите на :

Всички деца навършили седем годишна възраст през 2018 г.;

Всички деца посещавали и завършили подготвителна група.

  • ОРГАНИЗАЦИОННИ /ТЕХНИЧЕСКИ/ ВЪПРОСИ

Документи се приемат всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в сградата на училището.

Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло във фоайето на голямата сграда и в сайта на училището www.199ou.bg.

*Декларация за съгласие с целодневна форма на обучение в първи клас

*Учебната програма е съобразена с изискванията на МОН.

През учебната 2018-2019 година, приемът в паралелки за V клас е следният:

  •   Очаквайте;
  •   Очаквайте;

Прием в подготвителна група

199 ОУ „Св. Апостол Йоан Богослов“
обявява за учебната 2018/2019 година
прием 
на  деца в подготвителна група с полудневно обучение.

Съгласно Решение номер 82 / 22 .02. 2018 г. на Столичен общински съвет,приемът на деца в подготвителните групи в общинските училища се извършва през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата (ИСОДЗ и ПГУ).

 

ИСОДЗ

Кандидатстване в периода
от 19. 03.2018 г. до 18.00 часа на 10. 05.2018 г.

(В този период родителите имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури.)

Първо класиране ще се извърши
на 11. 05. 2018 г. под граждански контрол.

Класиранията се извършват според графика на дейностите, публикуван на сайта на ИСОДЗ и ПГУ.

Записване съгласно чл. 15 (2) от Решение номер 82 / 22. 02. 2018 г. на Столичен общински съвет.

„При записване родителят/настойникът представя заявление. В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН/ЛНЧ, постоянен адрес на родителите/настойниците и телефон за контакт. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойника за сверяване на данните.“